Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre produkty zo seckie Služby

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke https://stevoveci.sk/portfólio/, alebo emailom (ďalej aj ako Služby).

Predávajúci

Štefan Pribula
Seňa 510, 044 58 Seňa
IČO: 52 360 776
DIČ: 1125500035

Email: mojesluzby@stevoveci.sk
Telefón: +421 910 564 062

Banka: mBank Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN (EUR): SK44 8360 5207 0042 0092 3588

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim,  kliknutím na tlačidlo “CONFIRM ORDER” v prípade objednávky Služieb.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena produktov

Ceny za online produkty, tovar a služby uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Nie som platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho alebo PayPal účet.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky.

Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Možnosti platby

Kupujúci má možnosť zaplatiť v internetovom obchode Predávajúceho online bankovým prevodom alebo prostredníctvom služby Paypal. Priama platba na účet a platba na dobierku nie je možná.

5. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri online produktoch je pri platbe cez PayPal, alebo online bankovým prevodom do 48 hodín po prijatí platby Predávajúcim. Kupujúci dostane prístupy k online produktu emailom na emailovú adresu, ktorú zadal počas objednávky.

6. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu stevoveci.sk v sekcii Služby platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, tzn. okamihom, kedy Kupujúci tovar zaplatí a prevezme od Predávajúceho.

Pri väčšine online produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje Kupujúci prevzatím tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy môžete stiahnuť tu.

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru či objednanej služby. Viac informácií o ochrane osobných údajov získate na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

9. Spracovanie údajov klientov

Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

Predávajúci nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Kupujúceho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Kupujúceho, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Kupujúceho na základe jeho Objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho.

Predávajúci vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Kupujúceho v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim riadi nasledovným:

 • Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Kupujúcim.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Kupujúci.
 • Dotknutými osobami sú zákazníci Kupujúceho.
 • Predávajúci je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • Predávajúci je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom obchodných podmienok.
 • Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Kupujúceho. Osobné údaje nesmie využiť pre osobnú potrebu, nesmie ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj prípadní externí spolupracovníci.
 • Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
  • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
  • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
  • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
  • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Kupujúci neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
 • Kupujúci má právo vyžiadať si osobné údaje, ktoré má Predávajúci uložené o Kupujúcom a o zákazníkoch Kupujúceho, teda Dotknutých osobách.
 • Predávajúci sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Kupujúceho, vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Kupujúcemu a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.5.2019 až do publikovania novšieho vydania. Aktualizáciu týchto podmienok zabezpečí Predávajúci priamo na tejto stránke.