Zásady ochrany osobných údajov


Posledná aktualizácia 10. februára 2022
Dátum účinnosti 10. februára 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady "spoločnosti"
Štefan Pribula, Seňa 510, 04458, Slovensko, email: info@stevoveci.sk, telefón: 0948897311
o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich údajov, ktoré zhromažďujem, keď používate moju webovú stránku
( https:// steveci.sk), (ďalej len „Služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžem kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejním v Službe. Upravené Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčam vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

 1. Informácie, ktoré zhromažďujem:

  Budem o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

  1. Meno
  2. Email
 2. Ako používam vaše informácie:

  Použijem informácie, ktoré zhromažďujem o vás na nasledujúce účely:

  1. Podpora
  2. Administratívne informácie
  3. Správa zákazníckej objednávky

  Ak chcem použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadam vás o súhlas a použijem vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak zo zákona.

 3. Ako zdieľam vaše informácie:

  Vaše osobné údaje nebudem prenášať akejkoľvek tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, okrem popísaných obmedzených okolností nižšie:

  1. Reklamná služba
  2. Analytika

  Požadujem, aby takéto tretie strany používali osobné údaje, ktoré im odovzdávame, len na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

  Môžem tiež zverejniť vaše osobné údaje za nasledovné: (1) dodržiavanie platných zákonov, nariadení, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu; (2) na presadzovanie vašich zmlúv so mnou, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo mojej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

 4. UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:

  Vaše osobné údaje budem uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, čo používateľské účty zostanú nečinné, alebo tak dlho, ako ich budem potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budem musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

 5. Vaše práva:

  V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať ma o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov, informácií inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste mi poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv mi môžete napísať na info@stevoveci.sk. Na vašu žiadosť odpoviem v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Upozorňujeme, že ak mi nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať alebo používať služby, pre ktoré boli vaše informácie požadované.

 6. COOKIES atď.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používam a vaše voľby v súvislosti s týmto sledovaním technológie, pozrite si Aké cookies používam na stránke.

 7. Bezpečnosť:

  Bezpečnosť vašich údajov je pre mňa dôležitá a použijem primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžem zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžem zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

 8. Odkazy na tretie strany a použitie vašich informácií:

  Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujem. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť dostupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne vám odporúčam, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberám žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

 9. SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:

  V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa obrátiť na adresu Štefan Pribula, Seňa 510, 04458 Seňa, Slovensko email: info@stevoveci.sk. Vaše obavy budem riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Privacy Policy generated with CookieYes.