EÚ sa mení na superštát – ultimátum Francúzska a Nemecka

Európsky superštát namiesto Európskej únie predstaví na stretnutí v Prahe šéfom nemeckého ministerstva zahraničia Frank-Walter Steinmeier štátom Vyšehradskej skupiny. Program „Minęła 20“ a portál tvp.info dosiahli 9-stranový dokument popisujúci tento plán, ktorý podpísali vedúci diplomacie Nemecka a Francúzska.

Ak by ustanovenia dokumentu mali vstúpiť do platnosti, potom by sa namiesto Európskej únie vytvoril jeden európsky štát závislý od najsilnejších aktérov EÚ v súčasnosti.

Vlastné nič. 

V skutočnosti by členské štáty nemali právo na vlastnú armádu, vlastné tajné služby, samostatný trestný zákon, samostatný daňový systém – vrátane výšky daní, vlastnej meny alebo centrálnej banky schopné skutočne brániť finančné záujmy národného štátu.

Členské štáty by navyše skutočne stratili kontrolu nad svojimi vlastnými hranicami a postupmi prijímania a premiestňovania utečencov na svojom území.

Projekt tiež predpokladá zavedenie jednotného vízového systému a vykonávanie spoločnej zahraničnej politiky voči iným krajinám a medzinárodným organizáciám. Dokument môže tiež naznačovať, že bude potrebné obmedziť úlohu NATO na európskom kontinente.

V preambule textu Francúzsko a Nemecko píšu: „Naše krajiny spája spoločný osud a spoločný súbor hodnôt, ktoré vedú k ešte užšiemu zväzku medzi našimi občanmi. Budeme sa teda usilovať o politickú úniu v Európe a pozveme ďalších Európanov, aby sa zúčastnili na tomto úsilí. ““

Deväť strán dokumentu nenecháva pochýb o tom, akú formu majú v úmysle prijať krajiny, ktoré tento dokument pripravili.

Ozbrojené sily

Dokument okrem iného uvádza: „Ohrozenie bezpečnosti jednej krajiny sa rovná ohrozeniu ostatných, preto veríme, že naša bezpečnosť je jednotná a nedeliteľná. Veríme, že Európska únia a európsky bezpečnostný poriadok sú súčasťou našich základných záujmov a budeme ich brániť za každých okolností. Francúzsko a Nemecko zdieľajú spoločnú víziu Európy ako bezpečnostnej únie založenú na solidarite a vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi, ktorá podporuje spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Zabezpečenie bezpečnosti Európy, ako aj prispievanie k budovaniu mieru a globálnej stabilite sú jadrom európskeho projektu. ““

Nemecko a Francúzsko navrhujú zriadiť orgán s názvom „Európsky bezpečnostný pakt“, ktorý by sa zaoberal „všetkými aspektmi bezpečnosti a obrany na európskej úrovni“, a teda „zabezpečoval bezpečnosť občanov EÚ na všetkých úrovniach“.

Ohrozenie bezpečnosti jednej krajiny sa rovná ohrozeniu ostatných

„Únia by mala byť schopná efektívnejšie plánovať a uskutočňovať civilné aj vojenské operácie s podporou stálych civilno-vojenských štruktúr velenia. Únia by mala byť schopná spoliehať sa na neustále platené sily rýchlej reakcie a byť schopná zabezpečiť spoločné mechanizmy financovania takýchto akcií. V rámci európskej spolupráce majú členské štáty v úmysle zriadiť stálu štruktúru obrannej spolupráce so schopnosťou pružne zahájiť obranné operácie. V prípade potreby by krajiny EÚ mali zvážiť vytvorenie námorných síl alebo získanie ďalších druhov spôsobilostí zo zdrojov EÚ “.

Špeciálne jednotky

Jedným z prvých krokov na ceste k vytvoreniu nového štátneho spravodajského systému je podľa predstáv Nemecka a Francúzska „vytvorenie spoločného systému analýz nášho strategického prostredia a spoločného porozumenia našich záujmov. Francúzsko a Nemecko navrhujú, aby EÚ pravidelne hodnotila svoje strategické prostredie, o čom sa bude rokovať v Rade pre zahraničné veci a v Európskej rade. Tieto preskúmania majú byť podporené „nezávislými štruktúrami schopnými vyhodnotiť situáciu na základe spravodajských informácií, operačného strediska a odborných znalostí EÚ mimo európskych inštitúcií“.

Takto načrtnuté štruktúry majú viesť k získaniu „strategických a spravodajských analýz schválených na európskej úrovni“.

Francúzsko a Nemecko tiež požadujú vytvorenie európskej platformy pre spoluprácu spravodajských služieb, „pri rešpektovaní národných výsad a využívaní súčasných nástrojov; zlepšenie výmeny údajov, plánovanie rizikových scenárov pre skupiny krajín, ako aj vytváranie „európskych schopností reakcie“, ako aj „európskeho zboru civilnej obrany“.

Európsky prokurátor a trestný zákon

Súčasťou dokumentu je aj plán na zvýšenie právomocí Európskej prokuratúry, ktorá zatiaľ pôsobí výlučne v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Autori predpokladajú zvýšenie jeho právomocí v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. Podľa autorov „by si to vyžadovalo harmonizáciu trestných kódexov medzi členskými štátmi“.

Únia by mala byť schopná spoľahnúť sa na neustále platené sily rýchlej reakcie

Migračná politika

Ak by mali vstúpiť do platnosti ustanovenia nemecko-francúzskeho návrhu, národné štáty v EÚ by stratili právo vykonávať svoju vlastnú migračnú politiku: „Nemali by existovať jednostranné národné reakcie na výzvy migračnej krízy (. ..) Nemecko a Francúzsko sú presvedčení, že je najvyšší čas zaviesť skutočne integrovanú azylovú, utečeneckú a migračnú politiku “.

Na účely vykonávania tejto politiky sa navrhuje ustanoviť „prvú mnohonárodnú pohraničnú a pobrežnú stráž“, na ktorú by prostredníctvom agentúry FRONTEX národné štáty delegovali personál. Francúzsko a Nemecko predložia návrh na realizáciu tohto projektu.

Nútené rozdelenie utečencov

Dokument taktiež stanovuje sankcie za povinné migračné kvóty pre členské štáty: „Situácia, keď migračné bremeno nesie nerovnomerne obmedzený počet štátov, je neudržateľná. Ako prvý krok je potrebné vylepšiť dublinský systém prostredníctvom trvalých mechanizmov na zviazanie a rozdelenie bremena migrantov medzi členské štáty. ““

Francúzsko a Nemecko už hovoria o utečencoch z Afriky

Podľa spoločného stanoviska Nemecka a Francúzska už nejaký čas prebiehajú rozhovory s externými partnermi: „Nemecko a Francúzsko už začali rozhovory o migrácii na vysokú úroveň s obmedzeným počtom afrických krajín a rozšíri tento dialóg na viac. Kľúčové príčiny migrácie, ako je chudoba, neistota a politická nestabilita, by mali byť v záujme Európskej únie. ““

Európska menová únia

Jedna z najrozsiahlejších častí dokumentu sa týka rozšírenia menovej únie, teda zavedenia spoločnej meny – eura. Autori okrem iného píšu: „Aj keď musíme pripustiť, že kríza eura a jej dopady preukázali určité nedostatky, vďaka ktorým občania spochybňujú kompatibilitu spoločnej meny so sľubmi pred jej zavedením, ba dokonca pochybujú o zmysle zachovania projektu eura. Sami plánujeme pokračovať ďalej súčasne na troch frontoch: posilnenie hospodárskej súdržnosti, zvýšenie sociálnej spravodlivosti a demokratickej zodpovednosti a zvýšenie odolnosti voči šokom, aby sa zabezpečila nezvratnosť eura.

Máme v úmysle postupovať na troch frontoch súčasne (…), aby sme zabezpečili nezvratnosť eura

Euro – „kedy“ a nie „či“ prijať jednotnú menu

Autori tiež pripúšťajú, že požiadavky na členstvo v menovej únii a daňové dôsledky jej zavedenia sú „vyššie, ako by ktokoľvek mohol predpokladať pri zavedení eura“. , preto Francúzsko a Nemecko „musia rešpektovať práva ostatných pri rozhodovaní o zavedení jednotnej meny“.

Rozvoj Európskej menovej únie si bude vyžadovať – ​​podľa autorov – zintenzívnenie politických procesov, ako aj rozdelenie nákladov na daňové zaťaženie medzi štáty: „Vzhľadom na existujúcu nerovnováhu prehĺbenie EUM nebude pripomínajú Veľký tresk, ale sú skôr výsledkom pragmatického a postupného vývoja pri zohľadnení otázok rastu. hospodárstva a zamestnanosti “.

Spoločná daňová politika

Daňová kapacita štátov má byť tiež súčasťou novej Európskej menovej únie. Podľa autorov je nedostatok spoločnej politiky v tomto smere „chýbajúcim míľnikom Európskej menovej únie“ a „z dlhodobého hľadiska by mal zabezpečiť makroekonomickú stabilizáciu na úrovni eurozóny a obmedziť jednostranné transfery“, ktoré v r. Prax by sa mala chápať ako výzva na vytvorenie jednotného daňového systému v celej budúcej Európskej únii a na zníženie existencie daňovej súťaže medzi krajinami.

Článok bol prebratý zo stránky: TVP.INFO

Originál dokumentu nájdete TU.